21:05
Розвиток зв’язного мовлення дошкільників за допомогою методу асоціативних символів.

Розвиток зв’язного мовлення дошкільників за допомогою методу асоціативних символів.
Вид педагогічної інновації: методика
Актуальність: Без мовленнєвого спілкування неможливий повноцінний розвиток дитини. Засвоєння дітьми рідної мови охоплює формування практичних мовленнєвих навичок, удосконалення комунікативних форм і функцій мовної діяльності (на основі практичного засвоєння засобів мови), а також формування усвідомлення мовної дійсності, яке може бути названим лінгвістичним розвитком дитини.
Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння та навички. Для розвитку мовлення необхідно створення умов, які допомагають дитині передати свої емоції, почуття, бажання і погляди у розмові, мовленні.
Метою статті є ознайомити вихователів, методичних працівників із теоретичними особливостями МАС та практичними напрацюваннями в межах його впровадження в навчально - виховний процес; зосередити увагу на компоненті цього методу, що зберігає здоров’я на сучасних підходах до вивчення рідної мови через актуальні нині організаційно-діяльнісні, інтерактивні ігри; зацікавити МАС як дієвим засобом успішного засвоєння мовленнєвого матеріалу та розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.
Завдання:
- Створити умови для розвитку мовлення дітей шляхом впровадження в освітній процес методу асоціативних символів (МАС);
- Розвивати та виховувати інтерес дітей до МАС;
- Розвивати усі компоненти функції мови та форми мовленнєвої діяльності;
- Удосконалювати пізнавальні процеси.
Сучасні дослідження психології та педагогіки засвідчують сенситивність дітей до засвоєння мови, адже саме в цей період можливе стрімке вироблення мовленнєвих навичок. Основ¬на причина порівняно легкого опанування лексики дітьми приховується в особливостях їхнього психічного розвитку й на сам перед в особливостях розумової діяльності. Чим раніше починається адекватне, грамотне навчання, тим кращим буде подальший інтелектуальний роз¬виток дитини. Але як розкрити здібності кожної особистості, як зробити, щоб не нашкодити їй?
Доведено, що пам’ять у дитини нетривала: вона не тільки швидко запам’ятовує, а й швидко забуває вивчене. Збереження в пам’яті мовного матеріалу залишається і далі однією з найбільших проблем навчання. Дослідники дитячого мислення стверджують, що розуміння будь-якого поняття для дітей відбувається на основі конкретного й безпосереднього сприймання, тому дуже важливо, щоб мовні одиниці сприймалися ними через усі аналізатори: зорові, слухові, мовлен¬нєво-моторні й рухові. Чим більше аналізаторів бере участь у вивченні навчального матеріалу, тим ефективніше й міцніше він засвоюється.
У зв’язку із цим слід насамперед застосовувати ті засоби та методи навчання мови, в основу яких покладено мнемічну діяльність, що випливає з мислительної, використання яких дало б змогу зробити світ мовних абстракцій доступним і зрозумілим вихованцям. Слово – це звуковий образ, який використовується для вираження того, що ми бачимо, думаємо або відчуваємо. Отже, опанування мови починається з відчуттів, тобто з процесу відобра¬ження в мозку людини окремих властивостей предметів та явищ, які безпосередньо впливають на її органи чуття.
Спостерігаючи за тим, як дитина засвоює слова рідної мови в природному середовищі, спираючися на елементарні зорово-слухові образи, проектували процес упішного запам’ятовування нею лексики. Це і лежить воснові методу, який було названо методом асоціативних символів (МАС) через імітацію, максимально наближену до реальності.
Методика МАС була вивчена як метод для навчання дітей іноземної (англійської) мови, але вона була настільки цікава та ефективна, що педагоги закладу вирішили використати цю методику як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей, навчаючи їх складати різні види речень, невеликі розповіді, казки.
Метод асоціативних символів (МАС); в його основу покладено імітаційну рухову діяльність, максимально наближену до реальності.При цьому дитина пізнає світ у живому слові. Спілкуванні, грі, оскільки мовний матеріал вона сприймає через усі аналізатори: зорові, слухові, мовленнєво-моторні й рухові.
МАС — це ігровий метод.
Для роботи за методикою вихователь може використовувати ілюстративну наочність у вигляді малюнків, карток, таблиць , (задіяна зорова пам'ять ).Ще краще, коли вихователь працює з предметною наочністю (іграшки, реальні речі, макети), присутні тактильні відчуття, бо дитина може доторкнутися до них, взяти в руки, погратися з ними, виконати будь-які інші дії.Не завжди можна використати в роботі живий об’єкт, тому за методикою ми його замінюємо символами. Діти без утоми сприймаютьвеликий обсяг інформації, навчиться граючись.
Методику МАС в нашому дошкільному закладі впроваджено з дітьми 4-го року життя; на заняттях з розвитку мовлення та в ігровій діяльності. Розроблено схеми до лексичних тем, дидактичні ігри, демонстраційний матеріал, який слугує дидактичним інструментом в роботі з дітьми (додаток 1).
Мовлення дітей молодшого дошкільного віку потребує підвищення рівня зв’язного мовлення, насичення його засобами виразності мовлення, поповнення словника різними частинами мови, вміння узгоджувати всі частини мови в реченні. Тому було вирішено застосувати методику МАС для покращення стану мовлення дітей.
Під час роботи за методикою ми виокремити декілька етапів:
1 етап – «визначення символів»
педагог домовляється з дітьми , якими символами можна замінити предмети, рухи, коментуючи їх та супроводжувати показом (малюнок 2).
Потім створюємо асоціативні образи – символи до кожної лексичної одиниці, а саме, до теми тварини, комахи та інших . 2 етап - « Ознайомлення дітей з символами, які позначають рухи, стосовно себе та стосовно інших»
Як і на 1етапі педагог також домовляємося з дітьми; спочатку вихователь називає і показує дію, потім разом з дітьми виконують її, а тоді самі діти показують рух спираючись на вказівки дорослого, виходить своєрідна гра, щось на зразок пантоміми
За допомогою МАС дуже просто навчати дітей вживати граматичні структури без пояснення правил. Головне — створити образи-символи до кожної граматичної одиниці. Наприклад, коли презентуємо займенник .Символ - показуємо на себе - та на сусіда.
Речення , що починаються символом ?, означають питальне речення:
Асоціативний символ до дієсловаЄ
Позначається трьома рисочками від фігури.
Наприклад: У мене є …
Заперечна форма вводиться за допомогою асоціативного перекресленого символу :
3 етап – « Складання розповіді» (малюнок 12), (додаток 3).
Діти будувати розповідь використовуючи раніше набуті знання та спираючись на схему МАС.
Наприклад: Я зайчик; я сірого кольору, маленький, слабкий та веселий;
Я вмію стрибати, бігати; У мене є: маленькі очі,довгі вуха,великі зуби,маленький рот, швидкі,маленькі лапи,куций хвостик; Я живу в лісі
Отже, ми дослідили, що застосовуючи МАС методику діти з зацікавленістю відвідували заняття, сприймали роботу з символами як гру, виконували завдання з більшою результативністю ніж очікувалось. В кінці навчального року діти середньої групи вже могли самостійно замалювати речення за допомогою символів, коментуючи його, таким чином складалася невелика розповідь. Ми маємо добрий результат, рівень зв’язного мовлення підвищився, діти оволоділи методикою, розуміють її принципи.
Підводячи підсумок, слід зазначити: правильне, чисте,зв’язне мовлення потребує постійного розвитку та вдосконалення, тому, саме методика МАС допоможе як дорослим так і дітям соціалізуватися у мовленнєвому суспільстві не витрачаючи багато часу на це, формується позитивне ставлення до процесу навчання.
Аналіз діяльності в межах цього аспекту свідчить, що МАС, сприяє активізації навчального процесу, покращенню якості навчання, установленню тісного контакту між вихователем та дітьми, відкриває нову сторінку в освітньому середовищі, звичайно якщо всі його учасники будуть прагнути успішного саморозвитку та самореалізації.

Переглядів: 100 | Додав: ivpol47 | Теги: Статтю підготувала вихователь Міщен