Моніторинг якості освіти в закладі дошкільної освіти №1 "Шпачок" впродовж 2019/2020 н.р. здійснювався  шляхом проведення тематичних, комплексних та інших видів  контролю

Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок. Так, під час тематичної перевірки:

  • « Стан фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»  в усіх вікових групах; рівень компетентності дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Особистість дитини», володіння основними рухами

Високий – 22%

Достатній – 28%

Середній – 23%

Початковий -27%

  • Тематична перевірка «Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників» з метою виявлення рівня вмінь педагогічних працівників організовувати різні види занять, використовуючи інноваційні технології, обстеження рівня звуковимови дітей середнього дошкільного віку та їх мовленнєвої компетентності. Результати вивчення показали, всього обстежених дітей середнього дошкільного віку- 45 дітей.

Рівень компетентності дітей середнього дошкільного віку за освітньою лінією «Мовлення дитини» складає:

Високий – 13%

Достатній – 38%

Середній – 33%

Початковий – 16%

  • Тематична перевірка «Формування духовно-патріотичного потенціалу дошкільників через інтеграцію в образотворчій діяльності» , з метою виявлення системи роботи вихователів з духовно-патріотичного виховання дошкільників, створення умов, розвивального середовища в групах, планування та рівень проведення спеціально-організованих форм роботи з патріотичного виховання, вміння використовувати зразки народно-прикладного мистецтва, виявлення рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку в дошкільному закладі

Діагностика рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку з питань тематичного контролю показала, що з питань народознавства та вивчення рідної мови 28% - високий рівень, 27%- достатній рівень, 43%- середній рівень, 2%- початковий ( з урахуванням кількості дітей 39, з них 24- старша А, 15-старша логопедична)

Рівень компетентності дітей з образотворчого мистецтва та живопису встановлено, що діти мають певні знання та навички малювання , ліплення, аплікації, вміють правильно користуватися всім необхідним приладдям, орієнтуються у світі живопису, вміють переносити настрій та тему картини, обговорюють можливі індивідуальні зміни в картині. Діти старшої групи «Ягідка» полюбляють більше малювати ,створювати картини через аплікацію, використовуючи різноманітні техніки виконання (42% високий рівень, 50% - достатній), а діти старшої логопедичної групи «Веселка» проявляють інтерес до ліплення та конструювання (достатній рівень- 13%, середній рівень -87%); загальний показник рівня компетентності дітей з ознайомлення з живописом становить високий рівень - 28%, достатній рівень - 31%, середній рівень-41%.

  • Комплексна перевірка «Про проведення комплексного контролю з формування життєвої компетентності дітей молодшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України та освітньої програми «Українське дошкілля» .Вивчення проводилось з метою підвищення ефективності реалізації завдань БКДО та освітньої програми «Українське дошкілля», вивчення стану освітньо - виховного процесу в групах молодшого дошкільного віку, проведення аналізу роботи педагогів груп, їх педагогічний вплив на дітей, доцільність використання методів та прийомів, тощо . За результатами перевірки встановлено, що рівень сформованості освітньо-виховних умінь і навичок у дітей молодшого дошкільного віку визначався в результаті аналізу діяльності дітей на занятті, режимних моментах, враховані вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей. Діти молодших вікових груп володіють достатнім рівнем знань, умінь і навичок з усіх освітніх ліній БКДО та освітньої програми «Українське дошкілля», але виникають певні труднощі при виконанні логіко-математичних завдань, діти недосконало володіють термінологією з методики зображувальної діяльністю, спілкування дітей українською мовою, рівень обізнаності з УНТ, про народні традиції, звичаї, тощо потребує поглибленої роботи .

Таким чином , враховуючи результати тематичних перевірок, запитів батьків та рівня компетентності дошкільників за освітньою лінією БКДО «Мовлення дитини», вирішено в наступному навчальному році продовжити працювати над формуванням фонематичних процесів (профілактики дисграфії та дислексії, навчання елементам грамоти) у дошкільників, вдосконалювати роботу над вивченням рідної мови, основам народознавства; розвитку духовно-патріотичного потенціалу дошкільників та розширити уявлення дітей про предметний світ, вчити бачити прекрасне, вільно застосовувати набуті навички в зображувальній діяльності. Тому на наступний навчальний рік ми плануємо залучити колектив та батьків, діти яких відвідують ЗДО, до розвитку творчих здібностей дошкільників, як джерела духовності майбутнього громадянина, шляхом створення відповідного розвивального середовища та здійснення відповідного методичного супроводу в інтеграції духовно-патріотичного виховання дошкільників в різних видах образотворчої діяльності.

Всі результати враховані при плануванні річних задач роботи колективу на наступний навчальний рік