.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКУ РАДУ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №1 «ШПАЧОК»

Загальні положення
1.1.Положення про батьківську раду Комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№1» розроблено на підставі Наказу МОН молоді та спорту України № 398 від 26 квітня 2011р. «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу».

1.2. Положення про батьківську раду «Дошкільного закладу №1» визначає його функції у державно-громадський системі управління дошкільним навчальним закладом.

1.3. Батьківські ради є добровільним формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання та виховання у дошкільному закладі.

1.4. У своїй діяльності батьківська рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом «дошкільного навчального закладу №1», цим положенням та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти і міжнародного законодавства прав дитини.

1.5. Рішення про заснування комітетів або ради груп (групи) або закладу та кількість членів комітету (ради) приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.6. Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.7. Припинення діяльності батьківської ради дошкільного навчального закладу та батьківських комітетів груп може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.8. Термін дії Положення про батьківські комітети (раду) – до заміни новим. На вимогу батьків може проводитися перегляд Положення та внесення змін до нього.

Мета, завдання, основні принципи діяльності
2.1.Метою діяльності батьківської ради дошкільного навчального закладу №1- є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування дошкільного навчального закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективові в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківської ради дошкільного навчального закладу №1 є сприяння створенню умов для:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмінпозитивним досвідом родинного виховання;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процессу;
збереження життя і здоров’я дітей;
2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим

Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків дошкільного навчального закладу (групи).

3. 3. Порядок створення батьківських комітетів (ради)

3.1. Батьківська рада закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп і діє від їх імені та з інших батьків за рекомендацією комітетів (делегуються) груп закладу. До складу батьківської ради можуть бути включені і працівники дошкільного закладу.

3.2. Очолює батьківську раду дошкільного навчального закладу голова, який обирається шляхом голосування на загальних зборах закладу (щороку у жовтні місяці), а також обирається заступник та секретар.

3.3. Термін дії повноважень батьківської ради – 1 рік.

3.4. Кількісний склад ради закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або батьківською радою цього закладу і оформлюються протокольно.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських групових зборах, а його обов’язки тимчасово покладаються на одного з членів комітету (ради) проведенням голосування і за рішенням членів батьківської ради (протокол) з терміном до проведення загальних батьківських зборів і вибору нового складу.

Організація діяльності ради
 

4.1. Збори батьківської ради (засідання) проводяться за рішенням батьківської ради, але не рідше двох разів на рік.

4.2. Батьківська рада закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як двітретини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються на засіданні батьківської ради дошкільного закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься наобговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьківської ради доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу, або письмової інформації у батьківських куточках груп).

4.5. Батьківська рада плануює свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи маєвільну форму і затверджується головою батьківської ради.

 

4.6. Батьківська рада може створити постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісії та зміст їх роботи визначаються батьківською радою і затверджуються головою. Плани роботи комісій є складовими плану роботи батьківської ради (культурно-спортивна, лікувально-оздоровча; по зміцненню матеріально-технічної культури; по охороні життя та здоров’я дітей, використанню фонду дошкільного навчального закладу тощо).

4.7. Комітети звітують про свою роботу на загальних зборах батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік - в день виборів нового складу

комітетів (ради). На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах батьківського комітету і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки членів батьківської ради

5.1. Батьківська рада дошкільного навчального закладу має право:

встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов узакладі;
брати участь в обстеженні житлово – побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально – економічних умовах;
сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чиним законодавством України;
вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльностідітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
звертатися до завідувача , педагогів, педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
за необхідності заслуховувати звіти комітетів груп і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
скликати позачергові загальні збори батьків (за необхідності);
створювати благодійні фонди відповідно до чинногозаконодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань;
надавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з
благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;
сприяти покращенню харчування вихованців закладу;
сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;
брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;
сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.
5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст

5.3. Батьківська рада зобов’язана:

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраній раді ;
надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;
у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;
звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).
5.4. Голова батьківської ради закладу може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) батьківської ради може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2. Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення про батьківську раду з урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутнихдокументів, визначених у статті 13 Закону України "Про об’єднання громадян»

6.3. Рада може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

Положення розроблено «04» вересня 2020 р.

Головою батьківської ради:

____________________________(Н.О.Потопа)

Положення погоджено «10» вересня 2020 р.